#ThanksThomas: Thomas Sorensen Interview

Thomas Sorensen reflects on his illustrious career as he announced his retirement from professional football.
1500831056